Cloud

Участие в проекти

Img

ДГ “Соня” в град Сухиндол  участва в дейности по проект “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи” в периода от 01.07.2023 г. до 31.12.2023 г. 

По проекта беше проведено допълнително обучение по Български език от трима педагогически специалисти от институцията.

 

 

 

 

ДГ “Соня” гр. Сухиндол участва по Оперативна програма “Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”

Проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Проект за предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта по постановление № 46 на МС