Cloud

За Нас

Img

Детска градина „Соня” се намира в централната част на град Сухиндол в близост до Детска ясла „8 март”, СУ „Свети Климент Охридски” и община Сухиндол. Тя е целодневна детска градина с общинско дофинансиране. Детското заведение се отоплява с локална парна инсталация. Храната за децата се приготвя в кухненският блок на детската градина. За 4, 5 и 6 годишните е осигурена безплатна закуска. С решение на общински съвет, задължителното предучилищно образование на 4 годишните деца в община Сухондол се въведе от учебната 2021/2022 г. Спазени са функционалните и хигиенно-педагогическите изисквания при оформяне на дворното пространство.

Детска градина „Соня” функционира на две групи: I-II смесена; III – IV – смесена. Децата са общо 55.

В ДГ „Соня” се приемат деца от 3 до 7 годишна възраст по желание на родителите /съгласно ЗПУО/, изразено с писмено заявление. Групите се оформят по възрастов признак и според правилата за приемане на деца в детската градина. Приемът се осъществява от 01.09. на всяка календарна година за деца навършили 3 годишна възраст в съответната година посещавали детска ясла. За деца, подлежащи на задължително предучилищно обучение преди постъпването им в първи клас, както и непосещавали детска ясла/градина до момента, приемът е от 15.09. При наличие на свободни места приемът и за двете възрастови групи е целогодишен.

Детска градина „Соня” е средищна детска градина и разполага със собствен транспорт, с който превозва децата от прилежащите на община Сухиндол села.

Персоналът в детската градина се състои от 10 човека – директор, педагогически специалисти, медицинско лице, домакин, счетоводител, готвач, помощник-възпитатели, шофьор.